robofob: каченя з word (Default)
[personal profile] robofob

Костянтин Степовий
Раїса Мороз (з греків Донеччини), дружина українського десидента Валентина Мороза, пише:

"У школі багато не розводилися з приводу нашого національного походження. Жоден учитель — хоч поміж ними було багато місцевих греків — ні одним словом не прохопився ні про історію нашого поселення, ні про нашу мову, ні, тим паче, про далеку, чудесну країну Грецію, що з нею нам ніби й випадало «родичатися».

Щоправда, про мову говорили, і то майже на кожних шкільних батьківських зборах: учителі, а надто вчителька російської мови, намовляли не розмовляти з дітьми в хаті грецькою через те, мовляв, що учням важко буде засвоювати російську мову, а отже, й важче буде потім скласти іспити до вищого навчального закладу, важче пробиватися в житті.

Обидві школи в нашому селі (й одночасно районному центрі) були російські. Проте мало хто з батьків у ті часи міг дотримуватися вчительських настанов...

Щоб виїхати із села у світ, треба було спочатку виробити паспорт. І тут уперше я впритул зіткнулася зі своїм етнічним походженням. Хоч більшість мешканців села були греками, психологічно греки не почували себе комфортно, особливо ж ті, яким довелося жити під німецькою окупацією.

Багато років по війні, заповнюючи будь-який офіційний формуляр, треба було відповісти «так» чи «ні» на запитання останньої графи: «Чи проживав на окупованій території?». Якщо відповіддю було «так», то це для людини був величезний мінус. Греків звинуватили після війни в колабораціонізмі з німцями. Звідки таке звинувачення — невідомо, бо ж майже кожна друга родина втратила на війні або батька, або сина. У селі було повно інвалідів війни, деякі з них у жахливому стані: без ніг по самі стегна. Вони пересувалися на дошках з коліщатками, їх завжди було повно на базарі, вони жебрали і з того жили. Майже всі вони з розпачу пиячили. І все одно ми не були у фаворі в держави, були «зрадниками».

Наші хлопці були недостойними служити в переможній радянській армії, оточеній ореолом слави, а в школі вчителі не радили дітям спілкуватися з батьками грецькою мовою, «бо підете в колгосп волам хвости крутити».

Одне слово, бути греком не було престижно. І ось у такій атмосфері я пішла в паспортне відділення виробляти паспорт. Паспортистка, також грекиня, як і я, дійшовши до відповідної графи, питає: «Якої національності?». Нащо ж питати: знає мене як облуплену; знає, що всі ми з діда-прадіда греки; та й свідоцтво про народження перед її очима, де записано чорним по білому, що й тато, і мама — греки. Але ж питає, і мені на якусь мить захотілося збрехати: от би записатися росіянкою або хоча б українкою — і то було б краще... «Греки ми», — сказала я, і записали мені в паспорт «грекиня». Проте за якусь секунду в моїй голові чітко вималювалася вся єрархія «рівноправних» радянських націй — хоч перед тим я ніколи не задумувалася над питаннями рівноправ’я. Нехай буде благословенна та хвилина, що я не спокусилася і не збрехала, бо за такі речі сумління може гризти людину ціле життя.

Моє грецьке походження торкнулося мене ще раз десь через рік уже у Львівському університеті. Одного дня до величезної аудиторії, де відбувалася загальна лекція з мовознавства для всіх перших курсів іноземного факультету, увійшов заступник декана й назвав моє прізвище. Як тільки я вийшла з ним у коридор, він спитав мене: «Ви грекиня?». «Так», — підтвердила я, а серце в самої тенькнуло, відірвалося і полетіло кудись у землю. Помітивши моє занепокоєння таким несподіваним викликом, заступник декана поспішив пояснити: «Готуємо стенд до Дня Конституції і хочемо сфотографувати представників усіх національностей, які навчаються на факультеті». Тільки й усього...

----
Раїса МОРОЗ "ПРОТИ ВIТРУ", Спогади дружини українського політв’язня

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of people who comment anonymously.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2017

S M T W T F S
      1 2
3 4 5 67 8 9
1011 12 13141516
1718 1920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 11:41 am
Powered by Dreamwidth Studios